Hent vores vedtægter her


Vedtægter

GRUNDEJERFORENINGEN UDSHOLT KYST

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er 13. januar 2024 ændret fra ”Grundejerforeningen Damgården” til ”Grundejerforeningen Udsholt Kyst”. ”Grundejerforeningen Udsholt Kyst” indtræder i og overtager samtlige rettigheder og forpligtelser, som hidtil har påhvilet ”Grundejerforeningen Damgaarden”, samt denne forenings ejerskab af veje og stier.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Gribskov kommune under Helsinge ret, der er foreningens værneting.

§ 3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje og stier og andre fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklarationen, lyst den 27. august 1968 og senere.

Foreningen skal ifølge Deklarationens  § 1 sørge for veje, stier og fællesarealers vedligeholdelse og renholdelse, ligesom foreningen sørger for, at vejenes anlægsbredde og udførelsesmåde svarer til vejens brug.  Ved bygge- og anlægsopgaver og andre opgaver, der forudsætter transport med tunge køretøjer beskyttes vejen og rabatten bedst ved udlæg af køreplader. Forinden igangsætning skal bygherren kontakte grundejerforeningens bestyrelse, og der skal udformes en klar skriftlig aftale med bygherren om, at denne bærer alle omkostninger til køreplader i forbindelse med arbejdet og efterfølgende istandsættelse.

De af foreningen til gennemførelse af forretningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcelejer.
Foreningen er ejer af veje og stier. Skøde er udtaget.
Arealerne må ikke videresælges.
Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunen og andre myndigheder i fællesan-liggender.

§ 4.

Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af matr. Nr. 14d – 14bi – 13hø – 13ia – 13ip – 14bl – 14bt – alle af Udsholt by, Blistrup sogn, hovedparcellerne undtaget.
Ejerne af hovedparcellerne er berettigede til optagelse som medlemmer på samme vilkår som de øvrige medlemmer.
Medlemmerne bliver yderligere de til enhver tid værende ejere af de parceller, der senere vil opstå i forbindelse med en eventuel yderligere udstykning af hovedparcellerne, alt under forudsætning af, at der ved tinglyst deklaration måtte blive pålagt ejerne pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.
Ejer af tilstødende arealer kan med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af, at Gribskov Kommune ikke måtte rejse indsigelse, optages som nye medlemmer. Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud samt kontingent for det løbende kalenderår.

§ 5.

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er vedkommende hermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer og andre forpligtelser overfor foreningen.
Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til vor forening ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl via e-mail, da foreningen har besluttet at al kommunikation foregår pr. e-mail.

§ 6.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.
Kontingent for det kommende kalender år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet er at erlægge senest, forud 31/1.
Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens konto.
Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Medlemmet vil blive opkrævet rykkergebyr på kr. 100.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant.
Er restancen ikke indbetalt senest den 31/3 fortabes stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.
§ 7.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement gældende for samtlige medlemmer af foreningen.
Bestemmelserne i reglementet forelægges generalforsamlingen til stadfæstelse på den efter reglementets udarbejdelse førstkommende generalforsamling.
Bestemmelserne i reglementet skal herefter have samme gyldighed som nærværende vedtægter i øvrigt, men reglementets bestemmelser skal dog til enhver tid kunne ændres og suppleres af bestyrelsen med efterføl-gende godkendelse af den førstkommende ordinære generalforsamling.

Grundejerforeningens medlemmer må kun fodre egne husdyr, der skal holdes indenfor egen matrikel. Katte skal ved påkrav kastreres eller steriliseres.

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april / maj måned.
Der indkaldes af bestyrelsen med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse via e-mail. Hvert enkelt medlem har pligt til at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.
Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbende år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt, herunder kan intet vedtages.

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted, dog fortrinsvis i København eller Gribskov kommune

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære generalforsamling, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet, skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlings-måde og stemmeafgivning.
Hvert medlem har en stemme for hver parcel, vedkommende ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun en af ejerne afgive stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. En parcelejer kan kun, udover sin egen stemme, møde med én fuldmagt. Hvis mindst en grundejer ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, jf. dog §12 og §19. Over det på general-forsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 12.

Til vedtagelse på en generalforsamlingen af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen  vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned.
På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.
Når der på en generalforsamling er truffet gyldigt bestemmelse om forandring af foreningens love, bevilling af midler, udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til jf. § 15, at underskrive for foreningens medlemmer i et hvert forhold, der er nødvendig til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 13.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen bestemmer tillige, hvem der af bestyrelsens medlemmer skal være formand, næstfor-mand og kasserer.
Formand og en repræsentant vælges de ulige år, kasserer – næstformand samt en repræsentant vælges de lige år. Valget gælder for 2 år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må hvis blot et bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder i hans/hendes sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter, at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre en 3, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.
For hvert indkaldt bestyrelsesmøde modtager de fremmødte bestyrelsesmedlemmer et på generalforsam-lingen fastsat beløb til dækning af kørselsudgifter.

§ 14.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.
Der holdes møde så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst en gang halvårligt. Over det under forhandlingerne passende føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det følgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 15.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

§ 16.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og forvisser sig om, at de i regnskaber opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisorbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt.

§ 17.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. marts og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsen-des til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen

§ 18.

Foreningens midler indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. På foreningens konti kan kun hæves af kassereren eller formand, men kun hvis faktura er attesteret af den anden part. Der må maksimalt placeres kr. 750.000 i samme pengeinstitut.

§ 19.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.
Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Gribskov kommune.

§ 20.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Ovenstående love med ændringer er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling

Fredag den 23. september 1983

Søndag den 17. maj 1998

Søndag den 8. maj 2011

Søndag den 11. maj 2014

Søndag den 29. maj 2016

Lørdag den 30. juni 2018

Søndag den 5. maj 2019

Søndag den 16. august 2020

Søndag den 30. maj 2021

Søndag den 21. maj 2023

    Lørdag den 13. januar 2024